INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

 • Identifikace správce 

  Obchodní společnost ACR auto, a.s., IČ: 260 25 582, se sídlem: Litvínovice, Pod Stromovkou 211, PSČ: 370 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1096, kontaktní údaje pro záležitosti GDPR: www.acrauto.cz, e-mail: gdpr@mncgroup.cz; pověřeným zástupcem správce je Jana Větrovcová, tel. +420 602 451 568

   
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
  • identifikační a fakturační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ),
  • kontaktní údaje (zejména adresa bydliště nebo místa podnikání a sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu)
  • ostatní údaje běžné kategorie (zejména údaje o odebraném zboží či využitých službách, včetně uvedených údajů o Vašem případném zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě
   
 • Účely zpracování osobních údajů 
  • pro účely plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o výpůjčce nebo nájmu motorového vozidla)
  • pro účely plnění povinností podle platných právních předpisů především v souvislosti s podnikatelskými činnostmi správce, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů
  • pro výkon práv a oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, zejména pro účely uplatňování nároků správce, plnění jeho povinností v rámci záruk či odpovědnosti za vady nebo pro účely zvyšování úrovně prodeje zboží a poskytování služeb, popřípadě pro účely tzv. přímého marketingu prováděného ze strany správce nebo třetí osoby.
   
 • Právní základ zpracování osobních údajů 

  Správce zpracovává osobní údaje vždy v souladu se zákonným důvodem daným GDPR pokud:

  • byl udělen souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
  • je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
  • je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby,
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
   
 • Doba trvání zpracování osobních údajů 

  Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu deseti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení). Po uplynutí uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje zlikvidovány

   
 • Vymezení možných příjemců osobních údajů 

  Orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní řízení; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení GDPR, budou-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

   
 • Zdroje zpracovávaných osobních údajů a provádění jejich aktualizace 
  • Osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména vlastní činností správce, od Vás a Vašich zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informačních zdrojů, internetu, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků, a též z listin a komunikace předložené či doručené správci.
  • Aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků.
   
 • Základní práva daná nařízením GDPR v souvislosti se zpracováváním osobních údajů 
  • Máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup.
  • Máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, přičemž za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek kryjící náklady na pořízení těchto listin.
  • Máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů.
  • Máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují-li žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné zejména pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které bude znamenat zejména dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek.
  • Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů obchodníka a pro účely tzv. přímého marketingu.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)
   
 • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání 
  • Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří se poptali určitou pracovní pozici, a zaslali zejména svůj životopis a motivační dopis. Správce zpracovává jejich osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení uchazeče, e-mail, telefonní číslo a další informace obsažené v zaslaném životopisu a motivačním dopisu.
  • Právním titulem pro zpracování osobních údajů uchazeče o práci je plnění smlouvy zahrnující také fázi předsmluvního jednání.
  • Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení na určitou pozici, která je uchazečem poptávána. Po skončení výběrového řízení správce osobní údaje vymaže, ledaže uchazeč poskytl souhlas s dalším zpracováním osobních údajů. Správce nepředává osobní údaje uchazečů žádnému příjemci, ani je nepoužívá k automatizovanému rozhodování nebo profilování.
   
 • Zásady zpracování osobních údajů správcem 

  Při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje správce vždy v souladu s níže uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 GDPR:

  • zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně a transparentním způsobem – tj. v rozsahu a za účely uvedenými v tomto informačním dokumentu;
  • zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výhradně pro určité, v tomto informačním dokumentu výslovně vyjádřené legitimní účely, osobní údaje nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – správce zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
  • zásada přesnosti zpracovávaných osobních údajů – správce zpracovává osobní údaje v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, realizuje rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou zpracovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;
  • zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
  • zaměstnanci a pracovníci správce se při zpracování osobních údajů řídí pravidly a postupy stanovenými v interní směrnici o ochraně osobních údajů včetně bezpečnostních opatření zavedených k ochraně osobních údajů, kdy zachovávají povinnost mlčenlivosti.
   
 • Uplatnění práv 

  Svá práva specifikovaná v čl. 8, bodech a) až f) můžete uplatnit osobně na adrese sídla správce nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou pod bodem 1 shora. Vaše podněty budou vyřízeny zpravidla do třiceti dnů, kdy takto stanovená lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena na dva měsíce.

  Za podmínek stanovených v čl. 79 GDPR máte právo na účinnou soudní ochranu, jestliže máte za to, že Vaše práva byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů správcem v rozporu s pravidly GDPR.

  V Litvínovicích, dne 25.05.2018
  ACR auto, a.s.