BMW Assistance

Celoevropská záruka mobility BMW

Vždy nablízku – také v cizině
BMW Mobile Care je tady pro Vás v celé Evropě
BMW stanoví měítka – také ve službách. Abyste se Vy sami mohli na tento vysoký standard spolehnout, vyvinuli jsme pro Vás a Vaše BMW službu BMW Mobile Care: neobyčejný paket zajištění mobility. Bez hranic v celé Evropě.
Na telefonním čísle +420 222 803 447 je Vám k dispozici mobilní služba BMW: dnem i nocí, 365 dní v roce. Proto je mobilní služba BMW vždy první volbou – a měla by být v případě poruchy vždy prvním přítelem!
Všichni současní i budoucí majitelé BMW mají po dobu 5 let od prvního uvedení do provozu nárok na široké monosti zajištění mobility Mobile Care. Služby se vztahují na vozidla uvedená do provozu od 1.7.2006.
 
Rozsah řešení BMW Mobile Care
Při poruše máte k dispozici mnoho variant řešení BMW Mobile Care. Kvalifikovaní technici BMW vynakládají veškeré úsilí ke znovuzprovoznění Vašeho BMW. Pomoc mobilní služby BMW je v případě poruchy bezplatná v rozsahu: příjezd, odjezd a 30 minut práce technika na místě. Účtovány budou pouze potřebné náhradní díly.

Nejlepší pomoc přichází jako na zavolanou:
Asistenční služba na místě
Ve většině případů Vám mohou naši specialisté pomoci již po telefonu. Potřebujete−li pomoc na místě, vyšleme bez odkladu mobilní službu BMW nebo pro Vás zorganizujeme zásah asistenční služby za pomoci partnerského servisu a uhradíme výdaje a do výše 100 Euro.
Pokyn: Zásahy asistenční služby se musí ze zákonných důvodů omezit na obnovení mobility. Údržba, opravy opotřebení, větší výměny nebo pouhé obstarání náhradních dílů je ze zákonných důvodů možné pouze u partnerů BMW Service.
 
• Pomoc při defektu pneumatiky
Také v případě defektu pneumatiky Vám poskytneme – je−li to nutné – asistenční pomoc na místě. Další služby BMW Mobile Care budou zabezpečeny pouze v případě pneumatik typu Run Flat, pokud nebude během 4 hodin k dispozici náhradní pneumatika. (Výdaje na náhradní pneumatiku nejsou zahrnuty.)

• Pomoc při malých pohromách
Při malých pohromách, jako například při zamknutí nebo ztrátě klíče od vozidla, natankování nesprávného paliva nebo spotřebování veškerého paliva z nádrže, Vás při odstraňování problému rádi organizačně podpoříme. Nárok na úhradu výdajů na pomoc asistenční služby na místě nebo další řešení mobility však nevzniká.
 
Bezplatně a přece k nezaplacení:
Odtažení do nejbližšího partnerského servisu BMW
Nemůže−li být porucha odstraněna na místě, uhradíme výdaje na odtažení do nejbližšího partnerského servisu BMW.
 
I když vůz jet nemůže, Vy pokračujete:
Pokračování v jízdě v taxi
Potřebujete−li v případě poruchy taxi, uhradíme výdaje na jednu nebo více jízd – až do celkové výše 65 euro.
 
Pro řidiče BMW neexistují bezesné noci:
Přenocování v hotelu
Musíte−li z důvodu poruchy přenocovat, uhradíme výdaje na ubytování v hotelu pro všechny cestující ve vozidle až do ukončení opravy, a to až na 4 noci (hotel s maximálně 4 hvězdičkami).
Předpoklad: Místo poruchy je vzdáleno více než 50 km od Vašeho bydliště.
 
My vyměníme několik dílů, Vy vyměníte na krátký čas vozidlo:
Náhradní vozidlo pro pokračování v jízdě
Uhradíme výdaje na zapůjčení náhradního vozidla stejné kategorie (Dostupnost náhradního vozidla se může měnit v závislosti na regionu a situaci. Dbejte, prosím, na to, že podmínky používání náhradních vozidel se řídí obchodními podmínkami konkrétních autopůjčoven) po celou dobu opravy. V tuzemsku po dobu maximálně 3 pracovních dnů plus víkend, v zahraničí po dobu maximálně 5 pracovních dnů plus víkend.

Plynulá jízda
Kromě dosud vyjmenovaných možností podnikneme pro Vaši „plynulou jízdu“ následující opatření – samostatně nebo ve vzájemné kombinaci – a do maximální výše celkem 500 euro na jednu poruchu3. (Výdaje na více řešení zahrnutých do „plynulé jízdy“ sloučených výkonů jsou proplaceny až do maximální výše celkem 500 euro na jednu poruchu.)
 
Mobilní také bez automobilu:
Pokračování v cestě nebo návrat domů vlakem nebo letadlem
Jestliže to okolnosti vyžadují, uhradíme za Vás také výdaje na pokračování v cestě nebo návrat domů vlakem nebo letadlem – a do výše uvedené maximální částky.
 
Výjimečně pojedeme Vaším vozem BMW:
Vyzvednutí nebo navrácení Vašeho BMW
Jestliže Vám při vyzvednutí opraveného vozidla vznikly výdaje, uhradíme je až do výše uvedené maximální částky. Při poruše v zahraničí platí: jestliže to situace vyžaduje, zorganizujeme vrácení vozidla do vlasti během 10 pracovních dnů sběrnou službou. Předpokladem je, že doba trvání opravy od chvíle přijetí v servisu do předpokládaného dokončení činí více než 3 pracovní dny. Kromě toho musí být vzdálenost mezi bydlištěm a místem poruchy větší než 100 km.
 
Proplacení výdajů
Zásadně platí: budou uhrazeny pouze ty výdaje, které byly předem odsouhlaseny co do druhu a rozsahu mobilní službou.
Zpravidla uhradíme náklady na veškerá řešení BMW Mobile Care za Vás. Jestliže jste museli ve výjimečném případě vynaložit výdaje, budou Vám bez odkladu uhrazeny. K tomu potřebujeme originální účet za poskytnuté služby (například účet od odtahové služby) společně s kopií účtu za opravu a také kompletně vyplněné oznámení o poruše.
 
Z rozsahu náhrady jsou vyloučeny zejména:
• Výdaje, které by vznikly také za normálních okolností, například náklady na palivo, mýtné
• Doplňkové náklady v hotelu, jako například
náklady na stravu/minibar
• Veškeré výdaje nebo ztráty, které vznikly přímo nebo nepřímo v dùsledku poruchy, jako například ušlý
výdělek, stornovací náklady, zmeškání akce a události (propadnutí vstupenky)
• Náklady na opravu a výdaje na náhradní díly,
a také pomocné a provozní látky
 
Rozsah platnosti BMW Mobile Care
Výkony BMW Mobile Careplatí při poruše v následujících evropských zemích:
Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko(včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie
 
Definice poruchy
Porucha je závada na vozidle, při níž není možné pokračování v jízdě.
 
Nárok na poskytnutí BMW Mobile Care
Nárok na využití BMW Mobile Care vzniká pouze tehdy, když nebyla porucha zapříčiněna ani řidičem, ani vnějším vlivem. Výjimka: V případě defektu pneumatiky Vám bude poskytnuta pomoc typu a rozsahu, který je popsán výše, v odstavci - Rozsah šešení BMW Mobile Care.
 
Řešení BMW Mobile Care neplatí pro:
• pravidelný servis a technické akce nebo svolávací akce
• v případě nehody, odcizení nebo vandalismu a možných následných škod
• škody, které byly vyvolány úmyslně nebo hrubou nedbalostí
• škody při závodních akcích a k tomu náležejících cvičných jízdách, při nichž záleželo na dosažení maximálních rychlostí
• škody, které se vztahují na vestavbu dílů vozidla, jejichž použití nebylo schváleno výrobcem BMW, případně kdybylo vozidlo změněno výrobcem BMW neschváleným způsobem
 
BMW Mobile Care
Postup při vzniku poruchy
• V případě poruchy se vždy nejprve obraťte na mobilní službu:
V tuzemsku: 844 666 333
(Cena odpovídá poplatkùm za místní volání na pevnou linku.)
Ze zahraničí: +420 222 803 447
(Cena za volání závisí na poskytovateli v dané zemi.)
• Před telefonováním si, prosím, připravte doklady od vozidla.
• Sdělte nám místo, kde se právě nacházíte, popis poruchy, případně její příznaky, a také telefonní číslo, na něm Vás můžeme zastihnout.
• Veškeré nutné kroky zahájí mobilní služba.